Tips

AQHA Transfer Report fir 15 USDollar

D’AQHA verlängert hier Offer, den Transfer vun engem  American Quarter Horse fir nemmen  15 USDollar. Et ass egal weivill Transferen net gemaach goufen de Preis bleift den nämlechten. Waat senn Vierdeeler wann en Pärd richtig iwerschriwen gouf:

Training Tips

Keeping your horse sound vun der AQHA-Webside als download Keeping Your Horse Sound – America’s Horse Daily

Training Tips

Hei Training Tips vun der Homepage vun der AQHA: americashorsedaily.com/self-carriage-part-1/