FLSE-Equi’night 2013

Wei och schons 2012 organiseiert d’FLSE eng EQUI’NIGHT, fir denEQUI'NIGHT 2013 Oofschloss vun der Saison 2013 ze zelebreieren. Um 18:00Auer hält den Dr. Thomas Weinberger een Firtrag iwer: ” Wann benötigt Ihr Pferd die Hilfe einer Pferdeklinik”.  Duerno um 19:00 Auer Apero an uschleissend geet den Buffet op. Preis: 35Euro. Daat ganzet am Forum Geeseknäppschen den 9.11.2013. Info enner www.flse.lu. Umeldung per e-mail op  equinightflse@gmail.com.